Bizi takip edin

LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TÜM TERİMLER
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Sınıf Bazlı Depolama

  Bkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage Policy
 • Sezon Öncesi İndirimli Sözleşme

  Satış sezonu öncesi fiyat daha düşük olmak üzere, sezon öncesi ve süresince iki farklı toptan satış birim fiyatının sözkonusu olduğu sözleşme.
 • Sevk İhbarı

  Malın sevkinin gerçekleşmiş olduğunu alıcıya bildiren ihbar.
 • Seferdeki Yük

  Denizyolu taşımacılığı süreci içinde limanda henüz yüklenmemiş durumda veya yüklenmiş olup seyir hâlindeki gemide olan mallar.
 • Sıfır Talep

  Müşteride oluşmayan talep (Bu durumda, müşteri bazında ne olumlu ne de olumsuz, hiç bir talepten sözedilemez.).
 • Seçenek Rota

  En iyi rotaya göre daha az yeğlenen güzegâhlardan herhangi biri.
 • Seçenek Teklif İsteği

  Acenta kullanımında, gereksinimleri karşılamak üzere yenilikçi çözüm seçenekleri içeren yeni teklifler isteme.
 • Sepet

  Saz, kamış, dal, tel gibi malzemelerden örülerek yapılan, genellikle sapı olan ve eşya taşımak için kullanılan kap.
 • Sipârişe Göre Son İşlemler

  Genelde standart bir ürfetim aşamasından sonra ürünlere ait son işlemlerin, müşteri isteklerine göre yapıldığı üretim stratejisi.
 • Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik

  Gerçek dünyadaki durumun ve çevresinin, bilgisayar tarafından üretilen ses, video, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünüm (Zenginleştirme gerçek zamanlı olarak gerçekleşir ve yapay bilgi ve bileşenleri, gerçek dünyanın üzerine monte edilebilir. Özellikle depo simülasyonlarında kullanılmaktadır.).
 • Söz Verilebilir Miktar

  Olası satış sipârişlerinin ne zaman ve ne kadarının karşılanabileceğini gösteren stok miktarı (Amacı; yeni bir sipârişin öngörülen zamanda karşılanıp karşılanmaması kararına yardımcı olmaktır.).
 • Sırt Sırta Raf Sistemi

  Rafların ön yüzlerinin koridora, arka yüzlerinin birbirlerine yakın şekilde yerleştirildiği, tüm ürün çeşitlerine doğrudan erişim olanağı sağlayan, manuel olarak veya elleçleme ekipmanları ile kullanılabilen, palet kullanımı için oldukça uygun, en yaygın, ekonomik ve geniş kullanım alanına sahip olan raf sistemi.
 • Sevkiyat Bakiyesi

  Bir sipârişin gönderilen ve gönderilmemiş (kalan) miktarlarını gösteren liste.
 • Sintine

  Geminin dibinde toplanan ve çevre açısından zararlı olan su.
 • Sipâriş İçin Satın Al

  Müşteriler tarafından istenen ürünler ve bu ürünlere ait malzemelerin de çok özel olduğu ve ürün çeşitliliğinin çok fazla olduğu, ancak sipâriş geldikten sonra malzemelerinin tedârik edildiği bir satınalma stratejisi.
 • Söz Verilebilir Kapasite

  Bkz: Capable to Promise
 • Söz Verilebilir Kapasite

  Olası satış sipârişlerinin gerek stok ve gerekse kapasite açısından ne zaman ve ne kadarının karşılanabileceğini gösteren kapasite miktarı.
 • Sermaye Giderleri

  Bina, tesis, makina ve ekipman gibi sabit varlıkların veya diğer işletmelerin satın alınması, ortak olunması ya da işletmelerin aldığı kredilerin faizlerinin ödenmesi şeklinde yapılan harcamalar.
 • Sâkin Şehir

  1) 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası belediyeler birliği. 2) Çevre duyarlılığı yüksek, tarihi dokusu korunmuş ve yaşamı kolay olan şehir.
 • Sınıflandırılmış Depolama Politikası

  Ürünlerin hareket vb. ölçütler dikkate alınarak sınıflandırıldığı ve bu sınıflar için ayrı stok alanlarının bulundurulduğu depolama politikası.
 • Sipârişe Göre Konfigürasyon/Paketleme

  Sipârişe göre ürün konfigürasyonunun ve paketlemesinin (son işlemlerin) gerçekleştirilmesi.
 • Sıkışıklık Ücreti Ödemesi

  Trafik sıkışıklığının olduğu bölgelere giren araçlardan alınan ücret.
 • Sürekli Stok Sayımı

  Yüksek değerli ürünlerin stok miktarlarının doğruluğunu sağlamak amacıyla, sürekli olarak sayılması ve kaydedilmesi işlemi.
 • Sözleşmeli Nakliyeci

  Bir sözleşmeye uygun olarak, bir veya birden fazla sayıdaki müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda ürünleri taşıyan şirket.
 • Sürekli Akış Dağıtımı

  Toplam dağıtım mâliyetlerini enazlayacak ve müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde ürünlerin sürekli olarak akışının sağlanması.
 • Sürekli Geliştirme; Sürekli İyileştirme

  Performansı arttırmak amacıyla faaliyetleri plânlama, uygulama, kontrol etme ve önlem almaya dayalı sürekli iyileştirme çevrimi.
 • Sürekli İkmâl

  Dağıtım kanallarında sürekli ürün akışı ve daha az stok tutulmasını sağlamak üzere, tedârik zincirindeki mal ve bilgi akışının eşgüdümlenmesi.
 • Sürekli Stok Kontrol Yöntemi

  Stok düzeylerinin, her stok hareketi sırasında kontrol edildiği stok kontrol yöntemi.
 • Sürekli Üretim

  Yüksek miktarlarda üretilen ama düşük düzeyde çeşitlilik gösteren ürünler için uygulanan üretim şekli (Ana özelliği; ürün akışı (ürünün hareket hâlinde olması) ve tesislerin üretilecek ürüne göre tasarlanmasıdır. Proses Tipi Üretimi ve Kitle Üretimi'ni içerir.).
 • Sürekli İkmâl Programı

  1) Üreticiden satış noktalarına doğru sürekli ve hızlı ürün akışını sağlamak için tedârik zinciri içindeki bilgi ve mal akışını düzenleme çalışması (Zincir içindeki bir noktada stokların belirli bir düzey altına inmesi ile sistem tetiklenir ve program devreye girer.). 2) Bir ürün son kullanıcı tarafından satın alındığında, üretimi ve ürünün tedârik zinciri boyunca hareketini tetikleyen program.
 • Sözleşme Yönetimi

  Bir veya birden fazla tarafın, aralarında hukukî bir ilişki oluşturmak amacıyla karşılıklı anlaşmalara yönelik işlemlerin yönetilmesi.
 • Sözleşmeli Paketleme

  Bkz : Co-packing
 • Sözleşmeli Depo; Anlaşmalı Depo

  Bir sözleşmeye dayalı olarak, deponun tümünün veya bir bölümünün, kullanıcı ve depo sahibi arasında yapılan sözleşme esasları dahilinde kiralandığı ve riskin paylaşıldığı depo.
 • Soğuk Alan

  Soğuk hava depolarında malın, depolandığı yer ile yük taşıma aracı arasında kalan, yükleme/boşaltma hazırlık işlemlerinin yapıldığı serin alan.
 • Satılan Malın Maliyeti (SMM)

  Belli bir dönemde satılan malın doğrudan işçilik, doğrudan hammadde ve genel îmalat giderleri toplamı.
 • Sandık

  Çivi, civata vb. bağlantı elemanları ile sağlam hâle getirilmiş bir taşıma kabı.
 • Sipâriş Başına Hacim İndeksi

  Ürünün stoklama alanının/hacminin, sipâriş sayısına oranı (Bu değeri daha az olan ürünlerin, yükleme/boşaltma noktalarına daha yakın olan stok alanlarına yerleştirilmesiyle malzeme taşımalarında avantaj sağlanabilmektedir.).
 • Stok Sorumlusu

  Depo stokları ve sevkiyatından sorumlu kişi.
 • Son Tarih

  Belirli bir döneme ilişkin sipariş, iş emri, talep, vd. isteklerin dikkate alınacağı en son tarih. (kargo gönderilerinde sıklıkla uygulanır).
 • Stok Gün Sayısı

  Öngörülen tüketime veya satışa göre stokların yeterli olacağı gün sayısı.(Stok Gün Sayısı = ( Yıllık Ortalama Stok / Satılan Malın Maliyeti)* 365)
 • Sürastarya; Demoraj

  Starya süresinden sonra başlayan, yükün gemiye yüklenme veya boşaltılmasında fazladan geçen ve ödeme cezasına tâbi olan süre.
 • Serbestleştirme

  Bir sektördeki faaliyetleri düzenleyen mevzuatın korumaları ortadan kaldıracak, rekâbet ve serbest piyasa ekonomisi oluşturacak şekilde yeniden düzenlenmesi.
 • Sayısal (Dijital) İmza

  Bkz: Electronic SignatureBkz: Electronic SignatureBkz: Electronic SignatureBkz: Electronic Signature
 • Sayısal Tedarik Zinciri

  Bkz: Supply Chain 4.0Bkz: Supply Chain 4.0Bkz: Supply Chain 4.0Bkz: Supply Chain 4.0
 • Sipâriş Bazlı Toplama

  Birinci sipârişin tüm kalemleri bitmeden ikinci sipârişin işlemlerine geçilmediği toplama yöntemi.
 • Sevk İrsaliyesi

  Bkz: Delivery NoteBkz: Delivery Note
 • Sapma

  1) Yükün belirli bir yönde ilerlerken, alıcı, varış noktası veya rota değiştirme nedeniyle başka bir yere yönlendirilmesi durumu. 2) Rakip olan şirkete, onun aldığı fiyatın altında mal satmak.
 • Sahil Vinci, Rıhtım Vinci

  Gemilere yükleme/boşaltma amacıyla kullanılan ve rıhtımlarda bulunan vinç.
 • Su Çekimi

  Gövdenin suyun altında kalan kısmı. (Su hattından omurgaya olan düşey mesafe).
 • Stoksuz E-Ticaret Komisyonculuğu

  E-Ticaret işlemelerinde, stok bulundurmadan ürünün tedarikçiden direk alıcıya gönderilmesi.
 • Standart Konteyner

  Kuru yüklerin konulduğu en çok kullanılan standart konteyner tipi.
 • Seksen-Yirmi Kuralı

  Bkz: Pareto's Law
 • Sabit Mâliyetler

  Kısa vâdede yapılan işin miktarından etkilenmeyen, sabit kalan mâliyetler.
 • Satıcı Yerinde Teslim

  Uluslararası Ticaret Odası^nın (ICC) ekonomik düzenlemelerinden muaf olan ve kiralama esasıyla iş yapan motorlu araç taşıyıcısı.
 • Son Kullanma Tarihi

  Bozulabilir ürünlerdeki raf ömrü.
 • Saha Yönetimi

  1) Açık veya belli bir alanda araçların, depolanabilir malzemelerin ve taşıyıcı kapların, sözkonusu alanda depolanması ve izlenmesi. 2) Depolama alanına gelen araçların yükünü, ne zaman gelip ne zaman boşaltma yaptıklarını, tesise giriş ve çıkış saatleri ve tesisteki yerlerini kontrol edebilme işlemi. (Saha yönetimi daha çok direk sevkiyat ile alakalı olup yükleme ve boşaltma rampalarının ve buradaki araçların yönetimi ile ilgilidir. Bazı depo otomasyon sistemleri saha yönetimine sahip olsalar da her bir aracı depoda bir lokasyon olarak göstermek suretiyle saha yönetimi olmayan paketlerde de saha yönetimi gerçekleştirilebilir.)
 • Sipâriş Karşılama Oranı

  Belli bir dönem için sipârişlerin ne oranda karşılandığını gösteren performans göstergesi.
 • Stoktan Karşılanan Sipariş Oranı

  24 saat içinde stoktan karşılanan siparişlerin oranı.
 • Sabit Fiyattan Satış

  Üzerinde hiç bir şekilde değişiklik yapılmayan fiyat.
 • Sabit Ürün Gözü

  Belli bir ürün türünü yerleştirmek için ayrılmış yer.
 • Sabit Sipâriş Aralığı Sistemi

  Sipârişlerin sabit zaman aralıklarında verildiği ama sipâriş miktarının fiilî stok düzeyine bağlı olarak değiştiği sistem.
 • Sabit Fiyat Sözleşmesi

  Sözleşme dönemince firma tarafından fiyat üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı sözünün verildiği sözleşme.
 • Seylap

  Su baskını, taşma, taşkın, sel suyu, feyezan.
 • Serbest Bölge

  Ülke gümrük bölgesi dışında olduğu kabul edilen, dış ticaretin kolaylaştırıldığı belirli ticari faaliyetlerin sürdürüldüğü özel bölge.
 • Sera Gazı

  Sera etkisini destekleyen, atmosferde bulunan ve en çok ısı tutma özelliğine sahip olan bileşikler.
 • Sırtta Taşıma

  Bkz: PiggybackingBkz: Piggybacking
 • Sigorta

  Olası risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek üzere, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı yazılı sözleşme.
 • Sigorta Poliçesi

  Sigortalı ile sigorta firması arasında yapılan sözleşme uyarınca sigortaya konu olan malın risklere karşı sigorta edildiğini kanıtlayan ve tarafların hak ve sorumluluklarını gösteren belge. (Malların belirli yerler ve belirli tarihler arasında sigortalanması için düzenlenen belgedir. Sigorta poliçesinde iki ana taraf vardır; bunlar, sigorta eden (sigorta şirketi), sigorta edilen (sigortayı yaptıran veya ciro yolu ile sigorta poliçesini elinde bulunduran) taraflardır).
 • Stok Gün Sayısı

  Bkz: Inventory Days of SupplyBkz: Inventory Days of SupplyBkz: Inventory Days of SupplyBkz: Inventory Days of Supply
 • Stok Gün Sayısı

  Bkz: Inventory Days of SupplyBkz: Inventory Days of SupplyBkz: Inventory Days of SupplyBkz: Inventory Days of Supply
 • Stok Doğruluğu

  Sistemde görülen stok mevcutları ile gerçek stok mevcutlarının uyum oranı. (Örneğin % 95 oranı; 100 farklı stok kaleminden sadece 5 tanesinin sayım ile kayıt miktarlarının farklı olma durumunu gösterir).
 • Stok Gün Sayısı

  1) Eldeki stoğun, öngörülen kullanım hızına göre tükenme süresi. 2) Stok devir hızının sözkonusu dönem için çalışılan gün sayısına bölünmesi ile elde edilen sayısal değer. (Formül: 1) 365/Stok Devir Hızı; 2) Stok Tutarı/Ortalama Günlük Ciro).
 • Stok Konumlama

  Müşteri hizmet seviyesini karşılarken stokların azaltılmasına yönelik dinamik stok dengeleme yöntemi
 • Stok Bulundurma Mâliyeti; Elde Bulundurma Mâliyeti; Stok Mâliyeti

  Malzemenin stoklanması nedeniyle oluşan finasman, depolama, risk vb. mâliyetler.
 • Stok Planlama Sistemi

  Öngörülen senaryolara göre belirlenmiş stok stratejileri kullanarak ve dinamik sipariş miktarı ve güvence stoku hesaplamalarına dayalı olarak tedarik zinciri boyunca müşteri hizmet ve stok düzeylerinin stratejik olarak dengelenmesi sistemi
 • Stok Kalite Oranı

  Son dönemde kullanılmış ve gelecek dönemde kullanılacak ancak öngörülen stok hedefleri altında olan stokların toplam stoklara oranı. (Stok kalite düzeyini ölçmek için kullanılır.)
 • Stok Kayıt Doğruluğu

  Bkz: Stock AccurancyBkz: Stock AccurancyBkz: Stock Accurancy
 • Stok Rotalama Problemi

  Tedarikçi Yönetimli Stok (VMI) sisteminde müşteri stokları yönetimi ile söz konusu müşterilere ürün sevkiyatı kapsamındaki araç rotalama kararlarının entegrasyonu problemi
 • Stok Devir Hızı

  1) Belirli bir faaliyet dönemi için satılan malın mâliyetinin, ortalama stok değerine oranı (Bâzı durumlarda satışlar veya sarfiyatın ortalama stoğa oranı şeklinde, miktarsal olarak hesaplanabilmektedir). 2) Belirli bir dönem içinde stokların tümüyle yenilenme sayısı.
 • Stok Hızı

  Malın/hammaddenin alınışından malın/ürünün satışına kadar geçen süre. (Stok Devir Hızı ile benzer anlama sahiptir)
 • Stok İçin Üretim

  Tahminlere dayalı olarak üretim yapılan, bu çerçevede elde sürekli stok bulundurulan üretim stratejisi.
 • Sipâriş (Mal) Hazırlama

  Malzemelerin müşteri sipârişi doğrultusunda gönderilmek üzere bulunduğu depodaki lokasyonlardan toplanması işlemi.
 • Sıralı Toplama

  Müşteri siparişinin bir kısmının bir bölgede toplandıktan sonra diğer kısımlarının toplanması için diğer bölgelere aktarılması.
 • Son Bacak

  Çok duraklı rotalamada son aşama.
 • Son Adım Problemi

  Dağıtım kanallarında son müşteriye teslîmat aşamasını gerçekleştirme sorunu.
 • Son Kontrol İşlemleri

  Bitmiş araçların ihracatında teslimat öncesi yapılan işlemler. (Araçlar gemiye yüklenmeden önce gerekli kontrol birimi LPR işlemlerini gerçekleştirir ve araçlar bu işlemden sonra sevk edilir. Sevkiyattan önceki son işlemdir).
 • Sorumluluk ve Yangın Sigortası

  Depo ve depolama fonksiyonlarını içeren sigorta
 • Sıvı Doğal Gaz

  Depolama ve taşıma işlemlerinde hacimsel avantaj ve kolaylık sağlanması için sıvı haline getirilmiş doğal gaz. (Doğal gazın hacmi, gaz fazından sıvı faza geçerken yaklaşık 600 kat küçülür.)
 • Sipâriş İçin Üretim

  Müşteri sipârişi alındıktan sonra îmalatın başlatıldığı, kimi durumlarda müşteri talebine göre özelleştirilebilen üretim stratejisi.
 • Sipâriş İçin Üretim

  Bkz: Make To Order Bkz: Make To Order
 • Stok İçin Üretim

  Bkz: Make To StockBkz: Make To Stock
 • Sipariş Hazırlama Sahası

  Bkz: Marshalling Area
 • Sipariş Hazırlama Alanı

  Mal kabulu yapılan ve yüklenecek olan malların ayrıştırma ve sınıflandırma gibi işlemlerinin yapıldığı geçici depolama alanı. (Ayrıca siparişe konu olan mallarda herhangi bir sorun olup olmadığının kontrol edildiği yerler.)
 • Sipâriş Eşleştirme Noktası

  1) Üretim akışında itme ve çekme sistemlerinin eşleştirildiği yer. 2) Sipârişlerin stoklarla eşleştirildiği üretim aşaması (Sipârişlerin hangi aşamadaki stoktan karşılanacağının belirlenmesidir.)
 • S-s Stok Kontrol Sistemi

  Stok düzeyinin, tanımlanmış en az düzeyin altına inilmeyecek ve en yüksek düzeyin ise üstüne çıkılmayacak şekilde, sipârişlerin, en yüksek stok düzeyi ile sipâriş anındaki varolan stok düzeyi arasındaki fark kadar verildiği stok yönetim sistemi.
 • Sipâriş Eşleştirme Noktası

  Bkz: Material Decoupling Point
 • Sipâriş Karşılama

  Talebin (sipârişin) yerine getirilmesi (karşılanması).
 • Sipâriş Karşılama Süresi

  Müşteri sipârişinin alınmasından, sipârişin müşteriye teslîmatına kadar geçen süre.
 • Sipâriş Mâliyeti

  Satınalma sipârişlerinin verilmesi sırasında oluşan, sipâriş miktarından bağımsız, personel, iletişim, kotrol, bilgi-işlem vb. mâliyetler.
 • Sipâriş Çevrim Süresi

  Belli bir ürün için ardışık sipârişler arasında geçen ortalama süre.
 • Seçime Bağlı İkmal

  S-s stok kontrol sisteminde stok seviyesi en aza (s) gelmeden seçilen bir seviyede stoku en fazla (S) seviyesine getirecek şekilde üretim veya sipariş kararı.
 • Sipâriş Birleştirme Profili

  Farklı müşteriler tarafından sipâriş edilen aynı ürünlerin birleştirilerek karşılanması faaliyeti. (Sözkonusu sipârişlerin bâzıları stoktan, bâzıları ise üretim veya tedârik yapılarak karşılanabilir.)
 • Sipâriş Girişi ve Programlama

  Müşterilerin sipârişini; telefon, faks ve elektronik yollarla alma, fiyat verme, şirketin sipâriş sistemine girme, kredi kontrol, stok rezervasyonu ve termin verme süreci.
 • Sipâriş İşleme Merkezi; Sipariş Fabrikası; e-Ticaret Deposu

  Bireysel müşteri sipârişlerinin alınıp paketlendiği ve gönderildiği tesis. (Genellikle internet ve telefon üzerinden alınan sipârişlerin karşılandığı yerler olup, bireysel tüketicilerin taleplerini karşılamaya yönelik e-Ticaret depolarıdır .)
 • Sipâriş Yönetimi

  Talep ya da sipârişlerin karşılanması, fiyatlandırılması, kaydının tutulması, stokların kontrolu, stok tahsisinin yapılması ya da üretim/satınalma gereksiniminin ilgili yerlere bildirilmesi, sipâriş tâkibi yapılması, teslîmatın ve tahsilatın izlenmesi ile gerekli mutabakatların yapılması işlemleri. (Müşteriden sipârişin alınmasından, malzeme/malın teslim edilmesi ve mâliyetlendirme/tahsilat işlemlerine kadar olan sürecin yönetimidir.).
 • Sipariş Toplayıcı; Sipâriş Toplama Elemanı; Sipâriş Toplama Ekipmanı

  1) Depoda sipârişleri toplamak için görevlendirilmiş işgören. 2) Raflarda palet yükünden daha az olan sipârişleri elle toplamak için tasarımlanmış, yatay ve dikey yönde sipâriş toplama yaparken operatörün de yükselmesini sağlayan, diğer bir deyişle operatörün de makina üzerinde yer değiştirmesine olanak veren malzeme elleçleme ekipmanı.
 • Sipâriş Hazırlama Rafı

  Kutulu veya adetsel ürün sipârişlerinin manuel olarak toplanmasında kullanılan, ayarlanabilir raf gözlerine sahip ve yüksekliği insan boyuna uygun olan raf.
 • Sipâriş (Mal) Hazırlama

  Bkz: Order PickingBkz: Order PickingBkz: Order PickingBkz: Order Picking
 • Sipâriş Toplama Elemanı

  Bkz: Order PickerBkz: Order PickerBkz: Order PickerBkz: Order Picker
 • Sipârişleri Tam Karşılama Sorunu

  Bir sipârişin kaç kere zamanında ve tam olarak karşılandığının ölçüsü.
 • Sevkiyat Lojistiği

  Şirket ile müşteriler arasında gerçekleşen sipâriş işlemleri, paketleme, dağıtım, araç-kargo takibi, teslîmat, iadeler vb. lojistik faaliyetler.
 • Satılan Malın Maliyetinde Dış Kaynak Kullanımı

  Bir ürün veya hizmet üretiminin maliyetleri düşürme vd nedenlerle iç kaynak yerine üçüncü taraf bir şirkete yaptırılması.
 • Standart Dışı Yük

  Taşımacılık alt yapısına göre yasal ebat ve ağırlık sınırları dışındaki yük.
 • Sesli Toplama

  Depo çalışanlarının kulaklık yoluyla sesle yönlendirildiği ve mikrofon yoluyla yanıt verdikleri toplama.
 • Sipâriş Tam Karşılama

  Bir sipârişin çeşit, miktar, zaman, doküman ve diğer teslîmat nitelikleri açısından istenen tüm koşulları karşılaması.
 • Sağlık Sertifikası

  Bkz: Sanitary CertificateBkz: Sanitary CertificateBkz: Sanitary Certificate
 • Sırtta Taşıma

  Bkz: PiggybackingBkz: PiggybackingBkz: Piggybacking
 • Sefer Öncesi Kontrol

  Konteynerlerin yük ile doldurulmadan önce yükün özelliğine göre sıcaklık, nem gibi ayarlamaların yapılması.
 • Seri Numarası

  Fatura, konşimento tanımlama için kullanılan herhangibir seri numarası.
 • Süreç İyileştirme

  Kaliteyi arttırma, mâliyetleri azaltma, katma değer yaratmayan faaliyetleri ortadan kaldırma konularında yapılacak geliştirme çalışmaları.
 • Satınalma Sipârişi

  Satınalma talebi ve bilgisinin tedârikçiye bildirildiği evrak, form veya elektronik ortamdaki mesaj.
 • Satınalma

  İstenen kalite, zaman ve miktarda, uygun fiyatta, uygun bir teslîmat ve ödeme plânı ile, gerekli görüldüğü takdirde ek koşullarla mal veya hizmetlerin mülkiyetinin satıcıdan alıcıya geçmesi.
 • Sürmeli Palet Rafı; Arkadan İtmeli Palet Rafı

  Genellikle FIFO kuralını uygulamak üzere, arka arkaya sıralanmış bir kanal oluşturan, önceki paleti iterek çoklu palet beslemeyi sağlayan, paletin kanalın bir yönünden verildiği ve diğer yönünden alındığı raf.
 • Satış Kanalı

  Şirketlerin ürünlerinin müşterilere pazarlamak için kullandığı yöntemler. (Kapıdan kapıya, distrübütörler, e-ticaret, televizyon gibi perakende kanallarını içerir.)
 • Sipâriş Onay Numarası

  Bir malın belli bir tarihte teslim edilmesi kesinleşmiş siparişini gösteren numara. (Bu numara malzeme teslim almak ve bu alımı borç hesabı süresince izlemek için kullanılır.)
 • Soğutuculu Konteyner

  Normal dış ortam sıcaklığında bozulabilecek et, balık, sebze-meyve gibi belirli sıcaklıkta muhafaza edilmesi gereken yüklerin taşındığı yaşıtımlu ve soğutmalı konteyner.
 • Sorumlu Teklif Sahibi

  İstenen faaliyetler ile koşulların tümünü karşılayacak yetkinliklere ve varlıklara sahip teklif sahibi
 • Sağ Salim

  Kazasız belasız, sapasağlam, salimen
 • Satış Ambalajı

  Bkz: Primary Packaging
 • Sırt Sırta Raf Aralığı

  Sırt sırta raf sisteminde, paletlerin raflardan olan taşmalarını dikkate alarak, iki raf arasında bırakılan boşluk. (Bu aralık palet tipine göre değişmekle birlikte, yaklaşık olarak 30 cm.'dir.)
 • Satış ve Operasyon Plânlaması

  1) Geleceğe yönelik tedârik zinciri faaliyetleri kapsamında, çelişen işletme amaç ve plânlarını dengeleyen stratejik plânlama süreci. 2) İş plânı kapsamında geleceğe yönelik talepleri kapasite ile dengelemek ve yatırım gereksinimlerini belirlemek amacıyla yapılan stratejik plânlama faaliyeti.
 • Sağlık Sertifikası

  Gıda taşımalarında kullanılan ve taşınan malın hijyenik koşullarda olduğunu belgeleyen bir doküman.
 • Senaryo Plânlaması

  Olası koşulların zamana göre değişimini öngörerek seçenek uygulamalara yönelik etkin kararların verilmesinde kullanılan bir plânlama yaklaşımı.
 • Skorkart

  1) Stratejilerin uygulamaya dönüşmesinde hedeflerin belirlenebilmesi ve kritik alanların performans ölçümlerinin yapılabilmesi için kullanılan ölçüm biçimi. 2) Tedarikçilerin performans değerlendirilmesinde kullanılan performans göstergesi tablosu.
 • Satıcı Yerinde Teslim (SAT)

  Ürünlerin satıcının yerinde teslimini ifade eden yurtiçi teslim şekli. (satıcı yerinden sonraki tüm sorumluluklar alıcıya aittir.)
 • Satıcı Riski

  Malın gönderilmesine karşın ücretinin ödenmemesi riski.
 • Semi-Treyler, Yarı Römork

  Bir çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, tekerleklerin yanısıra bir destek araç yardımıyla park edilebilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı. (Türkiye'de yanlış olarak römork yerine dorse sözcüğü kullanılmaktadır. Yaygın olarak yapılan bu yanlış kullanımın nedeni, bu sözcüğe esas teşkil eden DORSEY'in, ülkemize ithal edilen ilk yarı römorka ait marka olmasıdır.)
 • Seri Taşıma Kap Kodları

  GS1 genel kurallarına göre tedârik zinciri içinde kapların (palet, konteyner, kasa, vd.) kolayca izlenebilmesi için kullanılan 18 haneli kod.
 • Seru Üretim Sistemi

  Malzeme düzeyindeki tam zamanında üretim sisteminin organizasyon düzeyine uyarlanmasına yönelik insan merkezli bir yalın ve esnek organizasyon sistemi.
 • Servis Koridoru

  Ana koridorlara erişimi sağlayan koridor.
 • Stok İçin Sevkiyat

  Standart ürünler için dağıtım kanalının her aşamasında stok bulundurarak müşteri isteklerinin hemen karşılandığı dağıtım stratejisi.
 • Sevkiyat

  Taleplerin (sipârişlerin) belirli ölçütlere göre (sevk günü, yeri, yükleme aracı, rotası, miktarı vb.) tasnif edilerek ilgili resmî evraklarla talep edilen yerlere ulaştırmak üzere depodan çıkarılması işlemi.
 • Sevkiyat Kimlik Numarası

  1) Bir sevkiyat işlemine tahsis edilen kontrol kimlik numarası. 2) Gümrük teşkilatlarının, sınırı geçen bir sevkiyatı tanımakta kullandığı numara.
 • Stoksuz (shortages)

  Verilmiş bir siparişin açık (beklenmekte olan) teslimatları
 • SMART İlkesi

  Takım, birim veya kişilere için öngörülen performans göstergelerinin stratejik (Strategic), ölçülebilir (Measurable), erişilebilir (Achievable), gerçekçi (Realistic) ve doğru zamanlı (Timely) olma ilkesi.
 • Supalan; Araçüstü Gümrükleme

  Genellikle kara ve deniz yolu ile yapılan taşımalarda kullanılan, yükün taşımayı yapan araç üzerinde gümrüklemesinin yapıldığı durum.
 • Süveyşmaks Gemi

  Süveyş kanalından geçebilecek en büyük gemi..
 • Sülfür Emisyon Kontrol Alanı

  Bkz: Emission Control AreasBkz: Emission Control Areas
 • Süper Şebeke

  Birden fazla taşımacılık modu şebekesinin aktarma noktaları ile birleştirilerek aynı şebeke üzerinde gösterilmesi.
 • S-Tipi Toplama, Zigzaglı Toplama, Çapraz Toplama

  Girilen koridorda koridor boyunca toplama yaparak ilerledikten sonra koridor sonunda sağa veya sola dönülerek toplama yapılacak sonraki koridora gidilmesi ve toplamanın bu şekilde tamamlanması. (Her girilen koridourn sonuna kadar gidilir ve girilen tarafın karşı tarafından bir sonraki koridora geçilir. Toplama yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda uygulanır.)
 • Standart

  Bir ürün veya hizmetten istenen özellikler ve performans seviyesi
 • Standart Palet Rafı

  Paletler için tasarımlanmış standart raf.
 • Stokastik Araç Rotalama Problemş

  Talep, maliyet, süre vd. verilerin rassal olduğu durumda araç rotalama problemi.
 • Stok

  Gelecekte oluşacak veya oluşabilecek gereksinimlere karşı genellikle depolarda bulundurulan malzeme.
 • Stok Tutma Birimi

  En alt düzeyde stok tâkibi yapılan birim. (Aynı malzeme olmasına rağmen farklı üreticiler tarafından üretilen veya farklı büyüklükteki ambalajlara sahip malzeme stokları farklı kodlarla izlenir, kaydı tutulur.)
 • Stok Sayımı

  Stokların sayılan fiziksel adetleri ile sistemlerinde görülen rakamların birbirleri ile aynı olup olmadıklarını görmek amacıyla yapılan işlem.
 • Stok Kontrol

  Stokların sürekli veya periyodik olarak izlenerek, stok fazlalığı veya stok eksikliğine neden olmayacak şekilde ve belirlenmiş kurallara uygun biçimde sipârişlerin veya gereksinimlerin belirlenmesi.
 • Stok Bulundurmama Mâliyeti; Elde Bulundurmama Mâliyeti

  Talep olduğunda malzemenin stokta bulunmaması nedeniyle oluşan üretim durdurma, müşteri bekletme, kayıp satış, imaj kaybı vb. mâliyet.
 • Stratejik İttifaklar

  1) Bir tedârik zincirindeki tedârikçiler arasındaki (yatay) ilişkiler. 2) Tedârikçilerin birbirleriyle yarışan ve birbirlerine ters düşen anlaşmazlıklar yerine, ortak amaçlar doğrultusunda sistemin etkinliğini arttırmak için işbirliği yapması ve biraraya gelmesi. 3) Bir tedârik zincirinde, uzun dönemli hedefleri gerçekleştirmek üzere en az iki bağımsız organizasyon (tedârikçiler-üreticiler-dağıtıcılar) arasında oluşturulmuş dikey ilişki.
 • Stratejik Ortaklık

  Bkz: Strategic AlliancesBkz: Strategic Alliances
 • Streçleme Makinası

  İstiflenerek birim yük hâline getirilen ürünlerin dağılmaması, yağmur ve toz gibi doğal etmenlerden etkilenmemesi, yükün sağlam ve güvenilir bir biçimde alıcıya ulaşması için streç film (plastik film) kullanılarak ve sıkıca birkaç kat sarılarak yapılan bir ambalajlama ekipmanı
 • SCOR Modeli

  Tedârik Zinciri Konseyi (SCC: Supply Chain Council) tarafından 1996’da ortaya çıkarılmış, müşteri memnuniyetine yönelik tedârik zincirlerinin yönetimi için standart bir metodoloji ve terminoloji sağlayan, tedârik zincirinin karmaşıklığını azaltan bir model. (SCOR modelinin yapısı ve kapsamı, konsey üyelerinin gereksinimlerine göre değişir ve gelişir.)
 • Sürdürülebilir Liman

  Çevre ve topluma duyarlı bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirerek uzun bir süre hizmet verebilecek liman.
 • Sürdürebilir Üretim; Temiz Üretim

  Çevre duyarlılığı yüksek, doğal kaynakları koruyan, ekonomik, çalışanlar, toplum ve tüketiciler için güvenilir ve sosyal yönü olan süreçlerle mal ve/veya hizmet üretimi.
 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

  1) Ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin yönetimi. 2) Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirilen ürün ve hizmet akışında sosyal, çevresel ve ekonomik boyutların dikkate alarak tedarik zincirinin yönetimi.
 • Sürdürülebilir Depo

  Ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini birlikte ve dengeli bir şekilde dikkate alarak tasarlanan ve yönetilen depo.
 • Senkromodal Taşımacılık

  Tüm taşıma ağlarının hava durumu, grev, sıkışıklık vd. anlık değişen veriler ortamında maliyet, süre, mesafe veya karbon ayak izi değerlerinin biri veya birkaçı eniyilenmek üzere dinamik ve optimal kullanımı.
 • Senkronizasyon

  Tedarik zincirinin herhangibir aşamasında oluşan bir değişikliğin zincirin tüm aşamalarını otomatik olarak etkilemesini sağlamak üzere gerçek zamanlı etkileşimine dayalı olarak tedarik zinciri fonksiyonlarının entegrasyonu.
 • Sözleşme Sonlandırma

  Belirli koşullara bağlı olarak, bir sözleşmenin tümünün veya bir kısmının sonlandırlması.
 • Satış Bölgesi Plânlama

  Müşteri hizmet düzeyi, uzaklık, satış potansiyeli, rotalama vb. karakteristiklere bakarak, bir satış ekibine tahsis edilmiş coğrafi bölge
 • Süreli Gemi Sözleşmesi

  Yük taşıma ile ilgili olarak, kullanım süresi bazında geçerli olan sözleşme.
 • Sefer Sözleşmesi

  Belirli bir yük taşıması ile ilgili olarak, bir limandan diğerine salt sefer bazında geçerli olan sözleşme.
 • Standart Blok

  İstif, raf, yük vd. diğer depo elemanlarının herhangibir düzgün kombinasyonu
 • Standart Gümrük ve Belgesel Kredi için Uygulama

  Akreditife uygulanan kurallar. (Bu kurallar akreditif şartlarıyla açıkça değiştirilmedikleri veya uygulama dışı
 • Sanal Mağaza

  İnternet üzerinden ürün ya da hizmet satışı gerçekleştiren firmaların web siteleri. (Fiziksel bir mağaza donanımı olmamasına rağmen her türlü ürün ya da hizmet bu mağazalar aracılığıyla kullanıcılara sunulabilir. Her e-ticaret sitesi aynı zamanda bir sanal mağazadır.)
 • Sesli Toplama

  Bkz: Pick by Voice
 • Sefer Sözleşmesi

  Bkz: Time CharterBkz: Time CharterBkz: Time CharterBkz: Time CharterBkz: Time Charter
 • Sejur Ücreti

  Demiryollarında ray üzeri bekleme ücreti.
 • Savaş Riski Ek Ücreti

  Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret.
 • Saha

  Ürün depolama, yük yükleme/boşaltma, demiryolu araçları manevra ve park, vb. amaçlarla kullanılan ve ürünlerin hareketinin yönetildiği alan.
 • Saha Yönetimi

  Bkz: Field ManagementBkz: Field Management
 • Sıfır-geçişli Stok Sayımı

  Otomatik depolarda giriş ve çıkış sayım farkları ile yapılan sayım.
© MARSLOGISTICS