Bizi takip edin

Kişisel Verilen Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Mars Lojistik Grup A.Ş., Mars Lojistik Uluslararası Taş. Dep. Dağ. ve Tic. A.Ş., Mars Hava ve Deniz Kargo Taşımacılığı A.Ş., Mars Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’nden oluşan Mars Lojistik Grup Şirketleri’nin (“Mars Lojistik”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları, ziyaretçileri, pay sahipleri, şirket yöneticileri, çalışanlar, çalışan adayları, işbirliği içinde bulunulan kurum çalışanları ve yetkilileri ile ilgili üçüncü kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve gizliliğine ilişkin her türlü aksiyonu ve önlemi alma gayretindedir. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, tüm idari ve teknik önlemler alınarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla işlenebilmektedir.

1.Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz, 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun temel ilkelerine bağlı olarak, 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun şekilde işlenebilmektedir.

Mars Lojistik kişisel verilerinizi önerilerinizin, taleplerinizin ve şikayetlerinizin takibi ve cevaplandırılması, müşteri memnuniyetinin artırılması, satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon ve sponsorluk süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, yeni stratejilerin planlanması veya icrası, pazarlama faaliyetleri, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuatta belirtilen durumlar göz önünde bulundurularak farklı kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bütün bu verilerin işlenmesi sürecinde, mevzuata uygun olarak açık rıza alınmaktadır.

2. Genel Prensip ve Kurallarımız

Mars Lojistik tarafından kişisel veriler, gerekli özen gösterilerek hukuka uygun, meşru bir amaca yönelik olarak elde edilerek işlenir ve güvenli bir şekilde muhafaza edilir. Kişisel veriler, verinin işlenme amacı ortadan kalktığında ya da amaç nihayete erdirildiğinde, işbu Politika ile bağdaşır nitelikte uygun bir yöntemle silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Gizlilik: Mars Lojistik dâhilindeki kişisel verilerin işlenme süreçlerinin tam bir gizlilik içerisinde yürütülmesi esastır. Bu kapsamda Mars Lojistik, kişisel verilere yetkisiz her türlü erişimi olanaklar elverdiği ölçüde engeller, mümkün olan her türlü teknik ve idari tedbiri bünyesinde uygular ve buna ilişkin denetimleri periyodik olarak gerçekleştirir.

Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma: Mars Lojistik, kişisel verileri kanunlarda öngörülen sınırlar çerçevesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde eder ve işler.

Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma: Mars Lojistik tarafından kişisel veriler, tam ve doğru bir şekilde muhafaza edilir ve gerektiğinde güncellenir. Mars Lojistik, kişisel verilerin doğru veya güncel olmaması halinde söz konusu verilerin düzeltilmesi, değiştirilmesi, güncellenmesi veya silinmesini tespit etmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapar.

Belirlilik ve Şeffaflık: Mars Lojistik, kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla işler ve ilgili kişiye şeffaf kıldığı veri toplama ve işleme amaçları haricinde, başkaca amaçlarla veri işlemez. Amacın meşru olması, Mars Lojistik’in işlediği verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

Özen, Ölçülülük ve Tutarlılık: Mars Lojistik tarafından işlenen kişisel veriler, yalnızca belirtilen amaç ile tutarlı olacak şekilde ve bu bağlamda makul bir sınırlama yapılarak işlenir. İleride söz konusu olabilecek olası veri işleme amaçları için kişisel veri toplanmayacağı gibi, kişisel verilerin elde edilme amacına uygun olmayan hiçbir şekilde bu veriler kullanılmaz, işlenmez ve aktarılmaz.

Minimum veri ilkesi uyarınca kişisel veriler, elde edilme amacıyla sınırlı ve ölçülü tutulmakta olup, bu amaç kapsamında gereksinim olmayan veriler tutulmaz.

Sınırlı Süre: Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren esas amacın ortadan kalması ve artık bu verilere ihtiyaç duyulmaması hâlinde söz konusu kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kanunlarda verilerin tutulmasına ilişkin sürelerin öngörülmesi hâlinde ise bu veriler, ilgili mevzuatta öngörülen sürelere uygun olacak şekilde muhafaza edilir; mevzuatta öngörülen sürenin dolmasından sonra ise bu veriler Mars Lojistik tarafından belirli aralıklarla kontrol edilerek, verilerin saklandığı sistemlerden/cihazlardan veya fiziksel olarak bulunduğu ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Seçim ve Onay: Mars Lojistik, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak veri sahibini tam ve gereği gibi bilgilendirir. Gereken durumlarda, veri sahibinin söz konusu işleme ile ilgili olarak onayını alır, vermiş olduğu onayı dilediğinde geri çekme veya verileri ile ilgili talepte bulunma seçeneği sunar. Mars Lojistik, ilgili veri sahibi kişi onayını geri aldıktan sonra, ilgili kişiye ait kişisel verileri işbu Politikada belirtilen diğer prensipler dâhilinde ele alır.

3.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kişisel veri sahiplerine, bu kanunun11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ne göre; Mars Lojistik Grup A.Ş., Mars Lojistik Uluslararası Taş. Dep. Dağ. Ve Tic. A.Ş., Mars Hava ve Deniz Kargo Taşımacılığı A.Ş., Mars Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’nden oluşan Mars Lojistik Grup Şirketleri’ne de (“Mars Lojistik”), bu taleplere cevap verme yükümlülüğü getirmiştir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yöntemi

Açıklama

Elden Şahsen Yapılan Başvuru

Elden başvurularda, kişinin başvurusu, kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilir. Başvuruyu alan Mars Lojistik çalışanı, kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde belirtir. (Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

Kayıtlı Elektronik Posta Adresine Yapılan Başvuru

Hangi şirket için başvuru yapılacaksa aşağıdaki uygun kayıtlı elektronik posta adresine başvuru yapılır.

=> Mars Lojistik Grup A.Ş. (marslojistikgrup@hs03.kep.tr)

 

Bu kanallara yapılan başvurular yalnızca ilgili kişinin kep adresi üzerinden yapılması gerekmektedir ve ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek yoktur.

(E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

E-İmza veya Mobil İmza ile Yapılan Başvuru

İlgili kişi tarafından Mars Lojistik’in [kvkk@marslogistics.com] e-posta adresine elektronik imzalı ve/veya mobil imza ile başvuru yapılır. Gönderilen başvuru formu üzerinde bulunan elektronik imza güvenli elektronik imza uygulaması ile dosyanın imzalı olup olmadığı kontrol edilir ve kimlik teyidinin ardından başvuru kabul edilir. Güvenli elektronik imza uygulaması ile imza doğrulanamıyor ise veya form mobil imza ile gönderildiyse, ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir.

(E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

Noter Vasıtasıyla Gelen Başvuru

İlgili kişi tarafından noter vasıtasıyla Mars Lojistik tescilli adresine iletilen başvurular, Mars Lojistik Genel Müdürlük Müşteri İlişkileri Bölümü tarafından teslim alınır.

(Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Mars Lojistik Grup Şirketleri’nden herhangi birinin veri Sorumlusu sıfatıyla işlediği verilere VERBİS ( https://verbis.kvkk.gov.tr ) üzerinden ‘Sicil Sorgulama’ sekmesini kullanarak detaylı olarak ulaşabilirsiniz.

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kişisel veri sahiplerine, bu kanunun11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ne göre; Mars Lojistik Grup A.Ş., Mars Lojistik Uluslararası Taş. Dep. Dağ. Ve Tic. A.Ş., Mars Hava ve Deniz Kargo Taşımacılığı A.Ş., Mars Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’nden oluşan Mars Lojistik Grup Şirketleri’ne de (“Mars Lojistik”),  bu taleplere cevap verme yükümlülüğü getirmiştir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Açıklama

Elden Şahsen Yapılan Başvuru

Elden başvurularda, kişinin başvurusu, kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilir. Başvuruyu alan Mars Lojistik çalışanı, kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde belirtir. (Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

Kayıtlı Elektronik Posta Adresine Yapılan Başvuru

Hangi şirket için başvuru yapılacaksa aşağıdaki uygun kayıtlı elektronik posta adresine başvuru yapılır.

=> Mars Lojistik Grup A.Ş. (marslojistikgrup@hs03.kep.tr)

 

Bu kanallara yapılan başvurular yalnızca ilgili kişinin kep adresi üzerinden yapılması gerekmektedir ve ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek yoktur.

(E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

E-İmza veya Mobil İmza ile Yapılan Başvuru

İlgili kişi tarafından Mars Lojistik’in [kvkk@marslogistics.com] e-posta adresine elektronik imzalı ve/veya mobil imza ile başvuru yapılır. Gönderilen başvuru formu üzerinde bulunan elektronik imza güvenli elektronik imza uygulaması ile dosyanın imzalı olup olmadığı kontrol edilir ve kimlik teyidinin ardından başvuru kabul edilir. Güvenli elektronik imza uygulaması ile imza doğrulanamıyor ise veya form mobil imza ile gönderildiyse, ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir.

(E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

Noter Vasıtasıyla Gelen Başvuru

İlgili kişi tarafından noter vasıtasıyla Mars Lojistik tescilli adresine iletilen başvurular, Mars Lojistik Genel Müdürlük Müşteri İlişkileri Bölümü tarafından teslim alınır.

(Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Forma ulaşmak için lütfen Tıklayınız.

 

© MARSLOGISTICS