Bizi takip edin

LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TÜM TERİMLER
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Yıllık Stok Sayımı

  Genellikle yılın son günleri tüm giriş çıkış hareketleri durdurularak yapılan ve tüm stok kalemelerini kapsayan sayım.
 • Yetkilendirilmiş Taşıyıcı

  Ürünleri genel ya da sözleşmeli bir taşıyıcı ile taşıtmak için ICC (International Chamber of Commerce) tarafından yetkilendirilmiş kişi/şirket.
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü

  Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük sahasının tamamında yaptığı gümrük işlemleri çerçevesinde güvenilir olan ekonomik operatör (Ekonomik operatör; mesleki faaliyetleri çerçevesinde gümrük mevzuatında belirtilen faaliyetlerle iştigal eden kişidir. Bu bağlamda, yetkilendirilmiş yükümlü de ithalatçı, ihracatçı, taşıyıcı, nakliyeci, gümrük müşaviri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kişileri kapsar.).
 • Yardımcı Madde

  Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede az miktarda kullanılan malzeme.
 • Yakın Tedârik

  Bkz: Near-ShoringBkz: Near-ShoringBkz: Near-ShoringBkz: Near-ShoringBkz: Near-ShoringBkz: Near-Shoring
 • Yan Hat

  Bir ana hat veya bir bağlantı hattı kavşağı dışında, bir veya daha fazla istasyona hizmet veren demiryolu hattı.
 • Yük Ayıracı

  1) Bir römork veya vagon içindeki bir yükü ayıran ve dengeleyen dikey ayıraç. 2) Bir araç veya gemi içindeki yük sınırlama bölmesi.
 • Yığınlaşma

  Aynı hizmeti verecek araçların, aksamalar nedeniyle birbirinin ardına yığılması.
 • Yük, Kargo

  1) Taşınan mal, ürün veya eşya. 2) Tek parçada 100 kg ağırlığı geçmeyen, genellikle ambalaj veya kap içerisinde olan küçük boyutlu koli, sandık, paket gibi parça eşya (AB'de bu değer 30-35 kg arasında uygulanmaktadır, ülkemizde kargo taşımacılığı, paket taşımacılığı ile eşdeğer tutulmakta olup, kargo paket değil yük kavramına eşdeğerdir.).
 • Yanlış Teslîmat

  Taşıyıcının sorumlu olduğu malı, gönderilen kişiden başkasına teslim etmesi.
 • Yardımcı Robot

  Bkz: Co-robot
 • Yakınsak Tedârik Zinciri

  Tedarik zincirinin çeşitli aşamalarında bulunan bir tesise bağlanan çok sayıda tesisin bulunduğu montaj yapılı tedarik zinciri (Örneğin gemi inşaatı, uçak üretimi, bina inşaatı gibi)
 • Yardımcı Robot

  Ortak alanda insanlarla birlikte çalışan robot.
 • Yükleme-Boşaltma Alanı, Dok

  1) Boşaltma, mal kabul, sipâriş hazırlama, yükleme vb. amaçlar ile malzemelerin geçici olarak konulduğu alan. 2) Liman içerisinde iki rıhtım arasında geminin içine alındığı kuru havuz veya kapalı su alanıdır.
 • Yaşam Sonu Yedek Parça Stoğu

  Yeniden üretilmeyecek ürünlerin ileriye yönelik yedek parça gereksinimlerini karşılayabilmek üzere elde bulundurulan stok miktarı.
 • Yaşam Eğrisi Sonu

  Üretici açısından ürünün pazarlama, satış, üretim ve servis faaliyetlerinin sonlandırılması durumu.
 • Yeşil Paketleme

  Geri dönüşümlü konteyner veya kap, doğada çözülebilen ambalaj malzemeleri kullanımı vb. yollar ile ambalaj malzemelerinin doğaya vereceği zararın en aza indirilmesi, çevre dostu paketleme.
 • Yol Geçiş Ücreti Talimatı

  En az 12 tonluk kamyonlar için geçiş ücreti talimatı.
 • Yanmaya Dayanıklı

  Yanmaya dayanıklı malzeme ve ekipman.
 • Yedek Parça İstifi

  Îmalat noktasının dışında, kapalı bir alanda stoklanan yedek parça grubu.
 • Yasak Paletler

  Doğaya zarar verdiği için bâzı ülkeler tarafından ülkeye girişi yasaklanan paletler.
 • Yükleme, Boşaltma ve İstifleme Hariç

  Gemiye yüklenen malın, gemi emniyeti bakımından uygun istiflenmesi sorumluluğu ve masraflarının satıcıya ait olduğu, taşıyanın veya gemi sahibinin herhangi bir sorumluluğunun olmadığı durum.
 • Yakıt Maliyeti

  Taşıma ve elleçleme araçlarının yakıt maliyeti.
 • Yerçekimli Konveyör

  Malzemeleri, yerçekimi kuvvetinden yararlanarak taşımada kullanılan konveyör.
 • Yeşil Torba

  Bkz: Recycle Bag Bkz: Recycle Bag Bkz: Recycle Bag Bkz: Recycle Bag
 • Yeşil Taşıma Koridoru

  Ekolojik, sürdürebilir, etkin ve güvenli, ekonomik ve sosyal boyutlu çözümler sağlayan yük taşımacılık koridoru.
 • Yeşil Akıllı Ulaşım Sistemleri

  Sürdürülebilirlik çerçevesinde etkili ve verimli kaynak kullanımını, taşıma yapısındaki değişiklikleri ve ulaşım ortamının iyileştirilmesini içeren sistemler. (Örneğin akıllı ulaşım sistemlerinin kombinasyonları kullanılarak araçların daha az yakıt kullanmasının sağlanmaktadır).
 • Yeşil Lojistik

  Tüm lojistik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ölçen ve en aza indirmeye çalışan yaklaşım.
 • Yeşil Liman

  Düşük emisyonlu, enerji verimliliği yüksek, kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı çevre dostu liman.
 • Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi

  Çevreye duyarlı satınalma, üretim, tedarik, dağıtım ve tersine lojistik süreçlerinin bir bütün olarak yönetimi. (Tedarik zinciri yönetimi ile çevre boyutunu birleştiren bir yönetim sistemidir).
 • Yeşil Araç

  Çevreye olumsuz etkisi az olan, fosil yakıt kullanmayan veya az kullanan araç.
 • Yeşil Araç Rotalama Problemi

  Çevresel ve ekonomik faktörleri birlikte düşünerek gerçekleştirilen araç rotalama problemi.
 • Yer Hizmetleri

  Havalimanlarında uçakların uçuşa yönelik hizmetleri dışında kalan hizmetler.
 • Yer Hizmetleri

  Bkz: Ground HandlingBkz: Ground HandlingBkz: Ground Handling
 • Yüksek Raflı Depo

  Yüksekliği 7 metreden fazla rafları olan depo.
 • Yüksek Konteyner

  Dış yüksekliği yaklaşık 2,9 m olan konteyner.
 • Yüksek Konteyner Ücret Farkı

  Yüksek konteyner için alınan ilave ücret.
 • Yüksek Hizmet Perakendecileri

  Banka ve oteller gibi hizmet çeşitliliği fazla olan perakendeciler.
 • Yüksek Yoğunluklu Depolama

  Birimleştirilmiş yüklerin birden fazla derinlikte veya yükseklikte istiflendiği depolama yöntemi (Örneğin, çift derinlikli raflar, akış rafları, içine girilebilir raflar vd).
 • Yüksek İstif Yanıcı Depolama

  Yanıcı maddelerin belirli bir yüksekliğe kadar istiflenebileceği veya raflı depolanabileceğini ifade eden terim.
 • Yatay Doluluk Oranı

  Depo zemininde kullanılabilir boş alanların kullanılan dolu alanlara oranı.
 • Yasadışı Sapma

  Bir ülkeye ihracatı yasaklanmış olan malların, o ülkeye başka bir ülke üzerinden (dolaylı olarak) ihraç edilmesi.
 • Yakma

  Tersine lojistik kapsamında kullanılmış ürün ve malzemelerin enerji elde etmek amacıyla yakılarak imha edilmesi.
 • Yetersiz Tedarikçi

  Mali açıdan istikrarsızlığı kanıtlanmış veya performans olarak kötü bir sicile sahip tedarikçi.
 • Yalıtılmış Konteyner

  Hava, toz, ısı, basınç, nem geçişini önlemek amacıyla yalıtılmış konteyner (özellikle gıda ürünü taşımalarında kullanılır).
 • Yurtiçi Ticaret

  Bir ülke içindeki satıcı ve alıcılar arasında gerçekleşen ticaret.
 • Yük Sağlamlaştırma, Bağlama

  Taşıt veya konteyner içine konan yüklerin taşıma sırasında oluşabilecek dinamik hareketlere karşı sabitlenmesi.
 • Yaprak Koridor

  Depolarda giriş-çıkış noktasına çarpraz konumda olan yaprak görünümündeki koridor.
 • Yalın ve Çevik Üretim

  1) Değişken ve belirsiz talebi en verimli şekilde karşılamaya dayanan üretim stratejisi. 2) Yalın ve çevik üretimin birlikte uygulanması yaklaşımı.
 • Yalın Üretim

  Üretim süreçlerinde katma değer yaratmayan işlemlerin ortadan kaldırılmasını öngören üretim anlayışı (Böylece kaynakları tüketen faaliyetlerin (israfların) önlenmesi ve salt müşteri için yarar sağlayan işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlanır. Üretimi en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız olarak, müşteri talebine bire-bir yanıt verecek şekilde ve varolan potansiyellerin tümünden yararlanarak gerçekleştirmektir.)
 • Yükleme Alanı

  Yüklerin konulduğu palet, platform vb. alan.
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

  Bir ürünün tüm yaşam döngüsü (üretim, lojistik, kurulum, kullanım ve geri dönüşüm) boyunca oluşan çevresel etkilerini detaylı olarak bütünsel bir yaklaşımla hesaplamaya yarayan bir metodoloji
 • Yaşam Çevrim Desteği

  Ürünlerin kullanım ömrü boyunca güvenilirliğini, kullanılabilirliğini ve emniyetini artırmak amacıyla teslîmatının yanısıra, bakım-onarımı ve iadesini de içeren faaliyetlerinin tümü.
 • Yük

  1) Üretimde bir tesis veya fabrika için programlanmış üretim miktarı. 2) Depolamada ekipman tarafından elleçlenen ürün miktarı. 3) Taşımacılıkta araç tarafından taşınan ürün miktarı.
 • Yükleme

  Sevk amacıyla malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araca güvenli bir şekilde yüklenmesi işlemi.
 • Yükleme Optimizasyonu

  Yükleme ve boşaltma zamanından tasarruf etmek, işçilik maliyetlerini düşürmek ve/veya kabın/aracın kapasitesini en verimli biçimde kullanmak suretiyle taşıma maliyetlerini düşürmek üzere yüklerin kaba/araca en etkin biçimde yerleştirilmesi.
 • Yerel Alan Ağı

  Aynı ortamda bulunan bilgi-işlem donanımlarını birbirine bağlayarak oluşturulan ağ yapısı.
 • Yüksek Hizmet Perakendecileri

  Bakkal ve süpermarketler gibi hizmet çeşitliliği az olan perakendeciler.
 • Yakın Tedârik

  Coğrafya, yerel saat avantajı, kültürel, sosyal ve daha bir çok boyutta ülkeler arası faydanın yaratılabilmesi amacıyla bir malzeme ve hizmet tedariklerinin kendi veya komşu ülkeden yapılması durumu.
 • Yeni Ürün Talebi

  Yeni ürünlerin ilk üç aylık talebi.
 • Yük Boşaltma Hızı

  Zamana göre yükün boşaltılma hızını gösteren gösterge (Örneğin saat başına palet, saat başına koli vb.).
 • Yük Boşaltma Süresi

  Aracın yük boşaltma yerine varışından ayrılışına kadar geçen süre.
 • Yöneylem Araştırması

  İnsan, makina, malzeme ve/veya diğer girdilerden oluşan sistemlerde karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle modellenmesi ve çözümlenmesi yoluyla en uygun kararın veya karar seçeneklerinin belirlenmesi.
 • Yük Ücreti

  Bkz: Chargeable Weight
 • Yükleme Sırasına Göre Toplama

  Depolarda yükleme sırasına göre ürünleri toplama.
 • Yükleme Limanı

  Bkz: Port of Loading
 • Yükleme Limanı

  Yük ve/veya yolcuların gemi ve su taşıt araçlarına yüklendiği bir deniz terminal noktası.
 • Yükleme Öncesi Gözetim; Sevkiyat Öncesi Gözetim

  Genellikle bir ülkede üretilmiş ürünlerin diğer ülkelere sevkinden önce yükleme öncesi gözetim hizmetleri. (Sevkiyatın değer, kalite ve miktarının, ihracatçının bulunduğu yerde, yetkili ve onaylı birimlerce saptanması ve bu bilginin ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine iletilmesi gerekir.)
 • Yerleştirme

  Malzemelerin kabul işlemi yapıldıktan sonra depoda, kendilerine ayrılmış lokasyonlara taşınarak stoklanması işlemi.
 • Yeniden Dağıtım

  Tersine lojistik kapsamında toplanan kullanılabilir ürünlerin yeniden gereksinme nokatalarına dağıtımı.
 • Yenileştirme; Makyajlama

  Tersine Lojistik kapsamında toplanan ürünlerden uygun olanların tashih, boya, cila vd. yöntemlerle yenilenmesi.
 • Yeniden Üretim

  Kullanılmış bir ürünün yeni bir ürün kadar iyi olması için ayrıştırma, temizleme, test, yeniden montaj gibi çeşitli aşamalardan geçtiği süreç.
 • Yeniden Sipâriş Düzeyi

  Bkz: Reorder PointBkz: Reorder PointBkz: Reorder Point
 • Yeniden Sipâriş Noktası

  Tedârik süresini dikkate alarak, yeniden sipâriş vermeyi gerektiren stok düzeyi. (Stoklar bu düzeye indiğinde sipâriş verilerek, stoksuz kalma durumuna düşme önlenmeye çalışılır.)
 • Yeniden İşleme

  Tersine Lojistik kapsamında toplanan kullanılmış bir ürünün yeniden kullanılabilir bir ürüne dönüştürülmesi.
 • Yeniden Depolama

  Ürünlere yer açmak ya da ürünleri birleştirmek için depodaki partilerin yeniden elleçlenmesi. (Bu uygulama, iadelerin elleçlenmesini de içerir. Aynı zamanda, iade işlemlerini kolaylaştırmak için üst raf katlarından ya da ürün yığınlarından azaltmalar yapılması durumunu da ifâde eder. Bu durum, depolamadaki başlıca gizli mâliyetlerdendir.)
 • Yarı Ürün

  Üretim işlemleri tamamlanmamış, ürün hâline dönüştürülmemiş olan malzeme.
 • Yer Değiştirme

  Gemiye yüklenmiş olan yükün, çeşitli sebeplerden (yer değiştirme, yanlış yükleme, vd.) gemiden karaya, karadan tekrar gemiye alınması ile oluşan yer değiştirme veya geminin aynı ambarı veya diğer ambarları arasında yükü gemiden indirmeksizin yerinin değiştirilmesi hizmeti.
 • Yavaş Talep

  Ayda 1-2 kez satışı olan talep.
 • Yandan Yükleyici

  Bkz: Side LoaderBkz: Side Loader
 • Yandan Yükleyici

  Yükleri yan kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren, çatalı yan tarafında bulunan malzeme elleçleme ekipmanı.
 • Yandan Yükleyici

  Bkz: Side Loader
 • Yana Kaydırma

  Çaka tarafından yükün güvenli bir şekilde yerleştirilmesi için çatalın sağa ve sola kaydırma eklentisi (ataşmanı).
 • Yedek Parça

  Bakım-Onarım amacıyla kullanılan malzeme.
 • Yük Memuru

  Geminin ticaret ve yük işlerine bakan yük görevlisi.
 • Yığın Barkod

  Birden fazla barkodun biribiri üzerine yerleştirildiği çok boyutlu barkod.
 • Yasal İhbar Süresi

  Tarife, ücret, kural ve düzenlemelerdeki değişiklik ihbarlarının yasal süresi.
 • Yedek Numune

  Tedarikçinin teslimini taahhüt ettiği ve gerekli testlerden geçen, daha sonraki teslimatlarda referans olarak kullanmak üzere saklanan ürüne ait numune.
 • Yerleştirirken Toplama

  Toplam taşıma süresini azaltmak amacıyla, yerleştirme ve toplama işlemlerinin ardışık ve aynı gidiş-geliş hareketi (çevrim) içinde yapılması.
 • Yirmilik

  Konteyner terminolojisinde kullanılan ve 20 feet'lik (6,08 m'lik) konteynere karşılık gelen bir ölçü birimi. (Konteyner gemilerinin ve limanlarının kapasiteleri TEU ile belirtilir. 40 feet'lik (12,16 m.'lik) bir konteyner 2 TEU demektir.)
 • Yeraltı Deposu

  Yerin altındaki mağara gibi doğal ortamlardan veya kullanılmış maden ocaklarından yararlanılarak oluşturulan kararlı nem ve sıcaklık koşulları nedeniyle, yangına karşı daha korumalı, yerüstü kullanım mâliyetlerinden daha ucuz ve güvenliği daha iyi sağlanabilen depo.
 • Yol Vergisi

  İngilizce kullanılmayan Avrupa ülkelerinde araçlarda alınan yol vergisi.
 • Yarı Ürün Stoğu; Süreç İçi Stok

  Üretimdeki stok, fabrikanın sistemi içerisinde işlem gören veya işlem görmeyi bekleyen her çeşit malzeme, parça veya montaj parçası.
© MARSLOGISTICS